کابل ماوس خود را به طور منظم مدیریت کنید تا از گیر افتادن آن جلوگیری شود و درایو را برای حرکت تند تر موس در هنگام بازی کاهش دهید.